Setting Button
Az oldal használatával Ön elfogadja a szolgáltatásaink és a marketing tevékenységünk javításához és személyre szabásához, valamint a közösségi aktivitásokhoz szükséges cookie-k használatát. Kérjük, olvassa el a cookie tájékoztatót tartalmazó megújult Adatvédelmi szabályzatunkat, amelyből többet megtudhat arról, hogyan használjuk az adatait, valamint az Önt megillető jogokról és választási lehetőségekről, ideértve a cookie-kra vonatkozó beállítási lehetőségeket.

Általános játék- és adatkezelési szabályzat


Játékok szervezője

 

 • A nyereményjátékok (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője a Noble Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, Mária utca 56., cégjegyzékszám: 01 09 280417, adószám: 25528974-2-42) a továbbiakban "Szervező/adatkezelő".
 • Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:
 • A nyereményeket a Szervező biztosítja.
 • Jelen játékszabályzat a https://bulgarianrose.hu/nyeremenyjatek címen (illetve az adott Facebook oldalon) érhető el, és a Noble Group Hungary Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
 • A játékok mindig csak előre ismertetett, meghatározott időszakokban kerülnek lebonyolításra.
 • A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékokat. A Játékokkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

Részvételi feltételek

 

 • A Játékokban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékokban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”.
 • Az aktuális játék konkrét leírását a https://www.facebook.com/bgrosehun weboldalon találja a Játékos
 • A Játékok időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.
 • A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
 • Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.
 • Fontos figyelmeztetés:
  • Szervező a nyertest e-mailen (illetve Facebook üzenet formájában) értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követő 24 órán belül.
  •  A 72 óráig nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

 

Nyeremények és sorsolások

 

 • A nyeremények után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatók.
 • A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékok során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
 • A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.
 • Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

 

Kizárás

 

 • A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékokban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.
 • A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a játékokban nem vehetnek részt.
 • Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

 

Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

 

 • A sorsolásokon valamennyi, a Játékok részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
 • A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
 • Szervező valamennyi nyereményre 3-5 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.
 • Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
 • Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

Adózás, bejelentési kötelezettségek

 

 • A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
 • A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
 • Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

A nyeremények kézbesítése

 

 • A nyereményeket a Játékok Szervezője (Noble Group Hungary Kft.) kézbesíti vagy kézbesítteti a nyerteseknek, illetve azok személyesen is átvehetők Szervező címén a 1085 Budapest, Mária utca 56. szám alatt.
 • Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
 • A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében, az e-mailben történt értesítést követő 72 órán belül ismertetik Szervezővel postai címüket és telefonos elérhetőségüket. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

Felelősség kizárás

 

 • A regisztráció illetve a későbbi adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan lakcím, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
 • A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játékok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játékok során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékok időtartama alatt a Játékok, illetve a Játékokat tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

Adatkezelés      

 

Funkcionális adatkezelés

 

 • A játékban résztvevő felhasználók adatait a Noble Group Hungary Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
 • Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Noble Group Hungary Kft. a nyertesek névsorában közzétegye.
 • A Noble Group Hungary Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
 • Az adatkezelési nyilvántartási számunk:
 • Noble Group Hungary Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
 • A Noble Group Hungary Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.bulgarianrose.hu/adatvedelem
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:
  • az adatgyűjtés ténye,
  • az érintettek köre,
  • az adatgyűjtés célja,
  • az adatkezelés időtartama,
  • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, email cím, cím, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm.
 • Az érintettek köre: A játékokban résztvevő valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A nyereményjátékok funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

 

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  • az adatgyűjtés ténye,
  • az érintettek köre,
  • az adatgyűjtés célja,
  • az adatkezelés időtartama,
  • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám.
  • Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.
  • Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása.
  • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:
  • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
  • Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Vegyes rendelkezések

 

 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékokat kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játékok feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
 • Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Keresés